دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مشروعیت نیابت در اعتکاف از زنده از منظر فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30513/jwd.2021.1899.1058

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی


2. واکاوی مسأله اختیاری بودن نیت اخلاص و آثار فقهی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30513/jwd.2021.1139.1024

جواد ایروانی


3. تأملی در ادله و فتاوی مفطر بودن رساندن غبار و دود به حلق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30513/jwd.2021.977.1018

سیدابوالقاسم حسینی زیدی؛ م رستمی


4. واکاوی ماهیت فقهی نماز مسافر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30513/jwd.2021.939.1014

عبدالله بهمن پوری؛ نجمه زکی خانی


5. قاعده «نفی عسر و حرج» و تحلیل موارد استناد به آن در فقه عبادات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30513/jwd.2021.936.1013

سیف اله احدی؛ علی محمدیان


6. بررسی حکم استفاده از سرمه توسط شخص محرم از دیدگاه فقهای امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30513/jwd.2021.299.1003

محمد مهدی یزدانی کمرزرد؛ حمید رضا اصدقی