پروانه انتشار:

 «مجلۀ آموزه‌های فقه عبادی» بر اساس پروانه انتشار به شماره 85114 به تاریخ 2/2/1398 به صورت دوفصلنامه و الکترونیکی غیر برخط منتشر می‌گردد.

 

نویسندگان و پژوهشگران محترم

 

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

---------------------------------------------------------------------------------------

نوع اعتبار                        علمی - تخصصی 

 توالی انتشار                    دو فصلنامه

 زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

 نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

 

 همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه  پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-180 

2. معیار جهر و اخفات قرائت نماز از دیدگاه فقیهان شیعه

صفحه 3-26

سیدعلی دلبری؛ سیدمهدی احمدی نیک؛ حسین رفتاری


نشریات مرتبط