پروانه انتشار:

 «مجلۀ آموزه‌های فقه عبادی» بر اساس پروانه انتشار به شماره 85114 به تاریخ 2/2/1398 به صورت دوفصلنامه و الکترونیکی غیر برخط منتشر می‌گردد.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-180 

2. معیار جهر و اخفات قرائت نماز از دیدگاه فقیهان شیعه

صفحه 3-26

سیدعلی دلبری؛ سیدمهدی احمدی نیک؛ حسین رفتاری