اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدحسن وحدتی شبیری

حقوق خصوصی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشیار دانشگاه قم

yfarhadatyahoo.com

سردبیر

محسن جهانگیری

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

m.jahangiri2008atgmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیدابوالقاسم حسینی زیدی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

abolghasem.6558atyahoo.com