نویسنده = رحیمی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی تعطیل کردن طواف برای اقامه نماز جماعت در مطاف

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-54

مرتضی رحیمی؛ علی محمد نجابت