نویسنده = نقیبی، سید ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. قاعده گزینی در فقه عبادی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 147-164

سید ابوالقاسم نقیبی