تأملی در ادله و فتاوای مفطر بودن رساندن غبار و دود به حلق

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 طلبه سطح 3 حوزه علمیه

چکیده

مشهور فقها حکم به مفطر بودن «رساندن غبار غلیظ به حلق» داده‌اند و بیشتر مراجع معاصر بنا بر احتیاط واجب، آن را مفطر می‌دانند. اما این مسئله فروعات و ادلۀ مختلفی دارد که به مناسبت آن‌ها، نظرات فقها نیز مختلف می‌شود. فرع اول مسئله، قید غلظت غبار یا اطلاق آن، و فرع دوم آن، الحاق دود و بخار به غبار است. در میان ادله، ظاهراً روایت سلیمان مروزی دلیل اصلی این حکم بوده است. اما وجود اصالت اطلاق و تعارض روایت عمرو بن سعید با روایت سلیمان مروزی، دو چالش مهم در دلالت روایت سلیمان ایجاد می‌کند. همچنین الحاق رساندن غبار غلیظ به حلق، به مفطر اصلی اکل و شرب یا عدم الحاق آن مطرح است که در اصل مسئله تأثیر دارد. به نظر می‌رسد حکم احتیاط واجب از سوی فقها، راهی برای احتیاط حَسَن و تخلّص از این ابهامات است.
با بررسی این فروعات و ادله به این نتیجه رسیده‌ایم که اگرچه حکم احتیاط واجب برای مفطر بودن غبار و دخان و بخار، به عنوان یک مفطر مستقل شهرت دارد، اما بسیار مشکل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Evidences and Fatwās of the Invalidating (Breaking, Arabic: مُفِطر) of Letting Dust and Smoke Reach One’s Throat

نویسندگان [English]

  • Sayyed Abolqasem Hosseini Zaidi 1
  • Mahrokh Rostami 2
1 Assistant professor at Razavi University of Islamic Sciences
2 Level 3 student of seminary
چکیده [English]

Well-known (dominant) jurists have ruled that (letting thick dust reach one’s throat) is invalidating (breaking the fast), and most contemporary authorities consider it as an obligatory precaution. However, this issue has different arguments and branches, due to which the opinions of jurists also differ. The first branch of the problem is the concentration of dust or its absoluteness and the second branch is the addition of smoke and steam to the dust. Apparently, the narration of Soleiman Marvazi, among the evidences was the main reason for this verdict. However, the existence of the principle of the absoluteness and the conflict between the narration of Amr ibn Saeed and the narration of Soleiman Marvazi, creates two important challenges in the meaning of the narration of Soleiman. It has an effect on the issue to consider or not to consider attaching concentrated dust to the throat (letting thick dust reach one’s throat), to the main invalidating (breaking the fast, things which make a Fast void) eating and drinking. It seems that the verdict of obligatory precaution by the jurists is a way for better precaution and to get rid of these ambiguities. We have come to the conclusion by examining these arguments and branches that although the obligatory precautionary verdict for dust, smoke and steam is known as an independent breaking dominantly, but it is very difficult.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Invalidating (things which make a fast void) of fasting
  • Invalidating (breaking the fast)
  • Letting thick dust reach one’s throat
  • Smoking and tobacco verdict