پروانه انتشار:

 «مجلۀ آموزه‌های فقه عبادی» بر اساس پروانه انتشار به شماره 85114 به تاریخ 1398/2/2 به صورت دوفصلنامه و الکترونیکی غیر برخط منتشر می‌گردد.

پس از انتشار شماره دوم جهت تعیین اعتبار علمی به مرحله ارزیابی وزارت علوم ارسال می گردد.

 نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.

به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

---------------------------------------------------------------------------------------

نوع اعتبار                        درحال دریافت رتبه علمی (مقالات با رویکرد پژوهشی و  ترویجی چاپ می شود)

 توالی انتشار                    دو فصلنامه / چاپی / الکترونیکی غیر برخط

 زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

 نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

هزینه                             ندارد(به مقالات تأیید شده حق التألیف پرداخت می شود)

 

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نو ر  و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-186 

ابر واژگان

نشریات مرتبط