پروانه انتشار:

 «مجلۀ آموزه‌های فقه عبادی» بر اساس پروانه انتشار به شماره 85114 به تاریخ 2/2/1398 به صورت دوفصلنامه و الکترونیکی غیر برخط منتشر می‌گردد.

 

نویسندگان و پژوهشگران محترم

 

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

---------------------------------------------------------------------------------------

نوع اعتبار                        علمی - تخصصی 

 توالی انتشار                    دو فصلنامه

 زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

 نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

 

 همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه  پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-180 

2. معیار جهر و اخفات قرائت نماز از دیدگاه فقیهان شیعه

صفحه 3-26

سیدعلی دلبری؛ سیدمهدی احمدی نیک؛ حسین رفتاری


نشریات مرتبط