اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه
الف: ارتقای سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان، و علاقه مندان.
ب: معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه.
ج: ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور.
د: طرح مسائل علمی نو و کسترش مرزهای دانش.
ه: ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه.
و: انتشار و انتقال یافته های علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته های اساتید، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا.
ز: کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، در ارتباط با تنگناهای پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور.

موضوعات مورد نظر نشریه

1) مسائل مستحدثه در فقه عبادی

2) فلسفه و نظام فقه عبادی

3) قواعد فقه عبادی

4) ‌‌مسائل خلافیه در فقه عبادی

5) روش فهم احادیث در فقه عبادی

6) فقه عبادی در قرآن

7) تطبق قواعد اصولی بر مسائل عبادی

8. فقه مقارن در عبادیات

9. اعتکاف و کرونا

10. اصول فقهی حاکم بر انجام مناسک حج با وجود بیماری کرونا

11. حدود اختیارات دولت در ایجاد محدودیت های عبادی

12. تغییرات حکمی تجهیز و تدفین میت مسلمان مبتلا به کرونا (تیمم- سوزاندن- دفن با تابوت)