داوران

آمار داوران نشریه (سال 1399)

عنوان

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

دکتر

بی بی رحیمه

ابراهیمی

استادیار

تهران

،‌ مدرسه عالی شهید مطهری،‌ تهران،‌ ایران

دکتر

سید نصراله

ابراهیمی

دانشیار

تهران

دانشگاه تهران

دکتر

احمد

احمدی

استادیار

تهران

استاد حوزه علمیه

دکتر

سید مهدی

احمدی نیک

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه رضوی

دکتر

محمد جواد

ارسطا

دانشیار

تهران

دانشگاه تهران

دکتر

جواد

ایروانی

دانشیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه رضوی

دکتر

فاطمه

اسلامی

دانشیار

تهران

استاد حوزه علمیه

دکتر

عبدالرضا

اصغری

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه رضوی

دکتر

محمد

امامی

دانشیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه رضوی

دکتر

جلیل

امیدی

استاد

تهران

دانشگاه تهران

دکتر

امین

امیرحسینی

سایر

تهران

استاد دانشگاه

دکتر

علیرضا

باریکلو

استاد

تهران

استاد حقوق خصوصی دانشکده حقوق. پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر

احمد

باقری

استاد

تهران

استاد دانشگاه تهران

دکتر

علی

برهانزهی سرحدی

سایر

مشهد

کارشناس اجرایی

دکتر

ابراهیم

بیگ زاده

استاد

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

علیرضا

پوراسماعیلی

دانشیار

سبزوار

دانشگاه سبزوار

دکتر

محسن

جهانگیری

دانشیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه رضوی

دکتر

صدیقه

حاتمی

سایر

مشهد

دانشگاه فردوسی

دکتر

محمد حسن

حائری

استاد

مشهد

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

سعید

حبیبا

استادیار

تهران

دانشگاه تهران

دکتر

سید محسن

حسینی پویا

استادیار

نیشابور

هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور -

دکتر

سید ابوالقاسم

حسینی زیدی

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی/دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

رضا

حق پناه

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی/دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

موسی

حکیمی صدر

استادیار

سبزوار

استاد یار دانشگاه حکیم سبزورای

دکتر

سعید

خردمندی

استادیار

کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر

سیدعلی

دلبری

دانشیار

مشهد

دانشیار دانشگاه رضوی

دکتر

محمد حسن

ربانی

سایر

مشهد

استاد حوزه علمیه

دکتر

مصطفی

رجائی پور

استادیار

مشهد مقدس

عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

دکتر

علی

رحمانی

سایر

مشهد

استاد حوزه علمیه

دکتر

سید علی

رضوی

سایر

بیرجند

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی

دکتر

مصطفی

رفسنجانی مقدم

 

مشهد

سطح چهار حوزه علمیه

دکتر

مجتیی

زاهدیان

استادیار

مشهد

هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر

غلامرضا

یزدانی

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.

دکتر

محمد مهدی

یزدانی کمرزرد

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

جعفر

زنگنه شهرکی

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

علی

ساعتچی

استادیار

مشهد

گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

سید علی

سجادی زاده

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

محمد علی

سعیدی

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

عباسعلی

سلطانی

دانشیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

محمد عبدالصالح

شاهنوش

سایر

تهران

سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه

دکتر

محمد

صادقی

سایر

تهران

دکتری حقوق خصوصی - عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار

دکتر

مهران

عبدلی

استادیار

مشهد

دکتری حقوق بین الملل

دکتر

ابوالفضل

علیشاهی قلعه جوقی

دانشیار

تهران

دانشیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران

دکتر

سیدجعفر

علوی

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

محمدرضا

غلام پور

استادیار

شاندیز

مدیرگروه حقوقی دانشگاه شاندیز مشهد رئیس کانون سردفتران ودفتریاران خراسان رضوی

دکتر

محمد تقی

فخلعی

استاد

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

حسین

فرزانه

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

عزیز الله

فهیمی

استاد

قم

دانشگاه قم

دکتر

محمد حسن

قاسمی

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

محمد علی

قاسمی

دکتری

مشهد

 دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

سید محسن

قائمی خرق

مربی

قم

استاد حوزه علمیه

دکتر

محمدرضا

قائمی نیک

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمد تقی

قبولی

استاد

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

محمد هادی

قبولی درافشان

استادیار

مشهد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر

محمد رضا

کاظمی گلوردی

استادیار

مشهد

استادیار دانشگاه آزاد مشهد

دکتر

رحمت الله

کریم زاده

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمد باقر

گرایلی

استادیار

مشهد

جامعه المصطفی العالمیه

دکتر

رامین

گلمکانی

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

حجت

مبین

استادیار

شیراز

دانشگاه شیراز

دکتر

مرتضی

مرتضوی

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

احمد

مروارید

استادیار

مشهد

گروه آموزشی فقه و اصول، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد

دکتر

سیدمحمدصادق

موسوی

دانشیار

تهران

دانشگاه شهید مطهری

دکتر

سید محمد حسن

موسوی خراسانی

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سید محسن

موسوی فر

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

حسین

نصرتی

استادیار

مشهد

استاد حوزه علمیه

دکتر

علی

نصرتی

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سید ابوالقاسم

نقیبی

دانشیار

تهران

دانشیار دانشگاه شهید مطهری

دکتر

سید مهدی

نقیبی

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سید احمد علی

هاشمی

استادیار

تهران

استاد حوزه علمیه

دکتر

حسین

هوشمند فیروز آبادی

 

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر

سید حسن

وحدتی شبیری

دانشیار

قم

دانشیار دانشگاه قم

 

آمار داوران نشریه (سال 1398)

عنوان

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

دکتر

رضا

حق پناه

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی/دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

موسی

حکیمی صدر

استادیار

سبزوار

استاد یار دانشگاه حکیم سبزورای

دکتر

سعید

خردمندی

استادیار

کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر

سیدعلی

دلبری

دانشیار

مشهد

دانشیار دانشگاه رضوی

دکتر

محمد حسن

ربانی

سایر

مشهد

استاد حوزه علمیه

دکتر

مصطفی

رجائی پور

استادیار

مشهد مقدس

عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

دکتر

علی

رحمانی

سایر

مشهد

استاد حوزه علمیه

دکتر

سید علی

رضوی

سایر

بیرجند

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی

دکتر

مصطفی

رفسنجانی مقدم

 

مشهد

سطح چهار حوزه علمیه

دکتر

مجتیی

زاهدیان

استادیار

مشهد

هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر

غلامرضا

یزدانی

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.

دکتر

محمد مهدی

یزدانی کمرزرد

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

جعفر

زنگنه شهرکی

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

علی

ساعتچی

استادیار

مشهد

گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

سید علی

سجادی زاده

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

محمد علی

سعیدی

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

عباسعلی

سلطانی

دانشیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

محمد عبدالصالح

شاهنوش

سایر

تهران

سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه

دکتر

محمد

صادقی

سایر

تهران

دکتری حقوق خصوصی - عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار

دکتر

مهران

عبدلی

استادیار

مشهد

دکتری حقوق بین الملل

دکتر

ابوالفضل

علیشاهی قلعه جوقی

دانشیار

تهران

دانشیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران

دکتر

سیدجعفر

علوی

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

محمدرضا

غلام پور

استادیار

شاندیز

مدیرگروه حقوقی دانشگاه شاندیز مشهد رئیس کانون سردفتران ودفتریاران خراسان رضوی

دکتر

محمد تقی

فخلعی

استاد

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

حسین

فرزانه

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

عزیز الله

فهیمی

استاد

قم

دانشگاه قم

دکتر

محمد حسن

قاسمی

استادیار

مشهد

عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

محمد علی

قاسمی

دکتری

مشهد

 دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دکتر

سید محسن

قائمی خرق

مربی

قم

استاد حوزه علمیه

دکتر

محمدرضا

قائمی نیک

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمد تقی

قبولی

استاد

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

محمد هادی

قبولی درافشان

استادیار

مشهد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر

محمد رضا

کاظمی گلوردی

استادیار

مشهد

استادیار دانشگاه آزاد مشهد

دکتر

رحمت الله

کریم زاده

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمد باقر

گرایلی

استادیار

مشهد

جامعه المصطفی العالمیه

دکتر

رامین

گلمکانی

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

حجت

مبین

استادیار

شیراز

دانشگاه شیراز

دکتر

مرتضی

مرتضوی

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

احمد

مروارید

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد

دکتر

سیدمحمدصادق

موسوی

دانشیار

تهران

دانشگاه شهید مطهری

دکتر

سید محمد حسن

موسوی خراسانی

استادیار

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سید محسن

موسوی فر

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

حسین

نصرتی

استادیار

مشهد

استاد حوزه علمیه

دکتر

علی

نصرتی

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سید ابوالقاسم

نقیبی

دانشیار

تهران

دانشیار دانشگاه شهید مطهری

دکتر

سید مهدی

نقیبی

استادیار

مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سید احمد علی

هاشمی

استادیار

تهران

استاد حوزه علمیه

دکتر

حسین

هوشمند فیروز آبادی

 

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر

سید حسن

وحدتی شبیری

دانشیار

قم

دانشیار دانشگاه قم