اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدحسن وحدتی شبیری

حقوق خصوصی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشیار دانشگاه قم

yfarhadyahoo.com

سردبیر

محسن جهانگیری

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

m.jahangiri2008gmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمد امامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
dr.imamigmail.com

سیدجعفر علوی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
alavi.s.jgooglemail.com

محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

journals.razavi.ac.ir/
fakhlaeium.ac.ir

سیدمحمدتقی قبولی درافشان

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

journals.razavi.ac.ir/
ghaboolium.ac.ir

جواد ایروانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیاردانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
irvani_javadyahoo.com

محمدحسن حائری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

journals.razavi.ac.ir/
haeri-mferdowsi.um.ac.ir

حسین ناصری مقدم

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

journals.razavi.ac.ir/
naseri1962um.ac.ir

محسن جهانگیری

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
m.jahangiri2008gmail.com

جانشین سردبیر

سیدابوالقاسم حسینی زیدی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

abolghasem.6558yahoo.com

کارشناس نشریه

محمدامین انسان

کارشناس نشریه

ensan.aminyahoo.com