اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدعلی سجادی زاده

فقه استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

sajjadizadehrazavi.ac.ir

سردبیر

محسن جهانگیری

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

m.jahangiri2008gmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمد امامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
dr.imamigmail.com

جواد ایروانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
irvani_javadyahoo.com

محسن جهانگیری

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
m.jahangiri2008gmail.com

جواد معین

فقه سطح چهار حوزه علمیه خراسان

jmoein56yahoo.com

محمدحسن ربانی بیرجندی

فقه سطح چهار حوزه علمیه خراسان

razaviunmaggmail.com

جواد حبیبی تبار

فقه و حقوق خصوصی سطح چهار حوزه علمیه قم

ensan.aminyahoo.com

مصطفی رفسنجانی مقدم

فقه سطح چهار حوزه علمیه خراسان

m.r.m135933gmail.com