نماز قصرِ مقیم در فرض جهل به‌حکم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و طلبه درس خارج فقه و اصول

2 طلبه سطح سه جامعه الزهرا

10.30513/jwd.2021.3577.1113

چکیده

در همه مواردی که وظیفه مکلف، خواندن نماز به‌صورت چهار رکعتی است ولی نماز را به‌صورت شکسته می‌خواند، چه جاهل به‌حکم یا موضوع و یا ناسی و یا عالم عامد باشد، نمازش باطل است. لکن برخی معتقدند این حکم یک استثناء دارد و آن کسی است که قصد اقامه ده روز در محلی را می‌کند؛ بنابراین اگر مقیم عشره، از روی جهل به‌حکم، به‌جای اینکه نماز را تماماً بخواند، به‌صورت قصر به جا آورد، برخی از فقها معتقدند نماز وی صحیح است. نویسندگان نیز با بررسی ابعاد موضوع و استقصا اقوالی ذیلِ استثناء مذکور، و به تبعیت از برخی فقها معتقد به صحت نماز بوده و معتقدند نیازی به اعاده نماز در وقت و قضا آن در خارج از وقت نیست. دلایل قول به صحت نماز، دو روایت بوده که روایت دوم به‌رغم صحت اسانید آن واجد سه اشکال می‌باشد. لکن نویسندگان با رد اشکالات روایت اول، معتقد به صحت نماز بوده و آن را مخصص حکم فوق می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invalidity of Broken Prayer for Persons residing in a Place for 10 days Supposing Ignorance of Law

نویسندگان [English]

  • saleh montazeri 1
  • Fatemeh Tavasoli 2
1 Assistant Professor of Islamic Law and Jurisprudence University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 Student of Islamic Seminary, Level 3 (Master's Degree) in Religious Jurisprudence and Principles of Inference in Al-Zahra University
چکیده [English]

In all cases in where the obligor is bound to pray, completely but he/she prays as broken, whether he ignores the law or subject and/or he forgets or performs the same, deliberately, his/her prayer is invalid. But, some believes that this precept has an exception and it is when a person intends to stay in a place for 10 days, therefore if a person who resides in a place for 10 days prays as broken, wrongly and by ignorance of law, instead of complete prayer, some jurists believe that his prayer is valid. The authors of this article studied the different aspects of the subject and scrutinized three opinions following the said exception, and without distinction among persons residing for 10 days and otherwise, they believe the invalidity of prayer.

The selective opinion of the authors is relied on rejecting the evidence of opponents and indicating their opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prayer
  • Complete and Broken Prayer
  • person residing in a place for 10 days
  • ignorance of law
  • validity
  • invalidity