بررسی حکم شرعی استفاده از نذری (منذور)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مدیر گروه علوم قرآنی

2 حوزه علمیه مشهد

10.30513/jwd.2021.3282.1102

چکیده

پرداخت اموال یا چیزهایی در راه خدا به عنوان زکات، خمس، انفاق، قربانی، وقف و یا نذر از نظر قرآن و روایات دارای اهمیت ویژه ای است و روشن است که هر کدام از این ها دارای مصارف مشخصی است که باید در آن راه مصرف شود. در این میان، گونه ای از بذل مال در راه خدا به عنوان نذر رایج است که عموما باور بر این است که نه تنها انجام این نذر مورد توصیه دین است بلکه استفاده از آن (مصرف منذور) نیز مستحب یا دارای رجحان شرعی است. دغدغه این مقاله که با استناد به منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، بررسی استحباب یا رجحان شرعی استفاده از منذور (نذری) دیگران است. یافته های این جستار نشان از آن دارد که آنچه مورد اهتمام و توصیه دین است پرداخت دارایی یا انجام اعمالی در راه خدا به عنوان نذر و غیر آن است، اما نه تنها هیچ دلیل شرعی بر توصیه به استفاده از منذور (نذری) دیگران وجود ندارد بلکه استفاده از آن تنها برای موارد تعیین شده و یا نیازمندان جایز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Examining the Religious Injunction on Consumption the Vows of Others (Manzoor)

نویسنده [English]

  • Muhammad Roohi 2
2 Mashhad Houzeh
چکیده [English]

Paying property or things in the way of God such as zakat, khums, almsgiving, sacrifice, waqf or vow is of special importance according to the Qur'an and hadiths, and it is clear that each of these has specific uses that must be spent in that way. In the meantime, there is a kind of spending wealth in the way of God by the title of vow, which is generally believed that not only is this vow recommended by the religion, but its use (consumption of manzoor) is also recommended or has a religious preference. The concern of this article, which is based on library sources and is organized in a descriptive-analytical manner, is to examine the acceptance or religious preference of using the vows of others. The findings of this study show that what is sought and recommended by religion is the payment of property or performing deeds in the way of God as a vow, etc., but not only that, there is no religious reason to recommend the use of the vows (vows) of others. Rather, its use is permissible only for designated cases or the needy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vow"
  • Almsgiving"
  • Manzoor"
  • "
  • For the Sake of God"