تبیین عقلی دلالت آیه «وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًى» بر وجوب نماز طواف در آینه‌ی علم قرائات قرآن

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

هراز آفتاب 70شمس 3اولین بن بست سمت راست پلاک 3 زنگ سوم

چکیده

علم قرائات قرآن کریم از مباحث مهم علوم قرآنی و دانشِ اصولِ فقه است و از آن‌جا که پیروی از غیر علم و یقـین، از نظر شرع و عقل مذموم است، تشخیص اعتبار و حجیت قرائات قرآن جهت استنباط حکم شرعی از نظر اندیشمندان دور نمانده است. در ادامه‌ی تلاش‌های صورت گرفته، پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال آن است که دریابد در آیه 125 سوره بقره که ناظر به یک حکم فقهی می باشد و اختلاف قرائات موجود از این آیه، به تعارض حکم مستفاد از آن می‌انجامد؛ رویکرد قرآن پژوهان و فقیهان در رفع تعارض این قرائات چگونه بوده است؟ و آیا می توان با وجود اختلاف قرائت در این آیه تنها با توجه به ظاهر و سیاق آیه حکم شرعی را از آن استخراج نمود؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که قرائت غیر مشهور خلاف آن‌چه که ادعا شده، با سیاق آیات تناسب کمتری دارد. هم چنین روایات صحیح فراوانی که از معصومین(ع) منقول است بر حکم وجوب نماز طواف که از مفاد فقهی قرائت مشهور می‌باشد، صحه می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rational explanation of the meaning of the verse "And take from the position of Abraham a model" On the necessity of Tawaf prayer in the mirror of the knowledge of Quran recitations

نویسنده [English]

  • seyedeh ghadirinezhad
هراز آفتاب 70شمس 3اولین بن بست سمت راست پلاک 3 زنگ سوم
چکیده [English]

The science of reciting the Holy Qur'an is one of the important topics in the Qur'anic sciences and the knowledge of the principles of jurisprudence. Continuing the efforts made, the present study, in a descriptive-analytical method, seeks to find in verse 125 of Surah Al-Baqarah, which refers to a jurisprudential ruling, and the differences in the readings of this verse lead to the conflict of the ruling used by it; What has been the approach of Quranic scholars and jurists in resolving the conflict between these readings? And despite the difference in recitation in this verse, is it possible to extract a religious ruling from it only according to the appearance and context of the verse? The findings of the study indicate that the unfamiliar reading, contrary to what is claimed, is less relevant to the context of the verses. Also, many authentic narrations that are narrated from the Infallibles (AS) confirm the ruling on the obligation of Tawaf prayer, which is one of the well-known jurisprudential provisions of recitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ The position of Ibrahim"؛ Reading differences"؛
  • "؛ Tawaf prayer"؛
  • "؛ get"