کلیدواژه‌ها = عبادت
قاعده گزینی در فقه عبادی

دوره 1، شماره 1، آبان 1399، صفحه 147-164

سید ابوالقاسم نقیبی