وقف عمل انسان از دیدگاه امامیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

تحقق وقف در اموال و اعیان خارجی مورد اتفاق است؛ اما نسبت به وقف منافع و حقوق اختلاف‌نظر است. یکی از مواردی که نسبت به آن اختلاف است، وقف بخشی از اعمال انسان حرّ به صورت موقت یا دائم می‌باشد. این بحث تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته، به صراحت در سخنان فقهای امامیه به چشم نمی‌خورد. عدم طرح آن در میان فقهای امامیه شاید به دلیل تنافی ظاهری آن با شرایطی باشد که آنان برای وقف قائل شده‌اند.
هدف: از آنجا که دامنه مباحث وقف امروزه گسترش یافته است و مصادیق جدید فراوانی برای آن معرفی شده یا قابل تعریف است، لازم است بازنگری جدیدی در موضوع وقف و شرایط آن صورت گیرد.
روش: نوشتار حاضر در پی آن است که به صورت توصیفی ـ تحلیلی مسئله «وقف عمل انسان حرّ» به صورت موقت یا دائمی را مورد واکاوی قرار دهد.
نتیجه: این تحقیق روشن می‌سازد بر اساس تعریفی که از وقف با توجه به شرایط امروز می‌توان ارائه داد، این نوع وقف صحیح بوده و از مصادیق وقف صحیح قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Endowment (Waqf) of Human Act in the View of Imami Jurists

نویسنده [English]

  • Rahmatollah Karimzadeh
Assistant professor at Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

the realization of endowment (waqf) is conventional in property and concrete objects, but there is disagreement about the endowment of benefits and rights. One of the cases in which there is disagreement is the endowment (waqf) of a part of the actions of a temporary or permanent freeman. This discussion, as far as has been examined is not explicitly seen in the words of the Imami jurists. Its non-expression among Imami jurists may be due to its apparent contradiction with the conditions in which they have considered for endowment (waqf). Purpose: But since the extent of endowment (waqf) issues has expanded today and many new examples have been introduced or defined for it, it is necessary to re-review the endowment (waqf) subject and its conditions. Method: Therefore, the present article is going to analyze the issue of “endowment (waqf) of the action of the freeman” temporarily or permanently. Conclusion: This research clarifies that according to the definition of endowment (waqf) that can be provided according to today’s conditions, this type of endowment (waqf) is correct and is one of the examples of correct endowment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endowment (Waqf)
  • Action
  • Freeman
  • Temporary
  • Permanent