دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-182 
2. معیار جهر و اخفات قرائت نماز از دیدگاه فقیهان شیعه

صفحه 3-26

سیدعلی دلبری؛ سیدمهدی احمدی نیک؛ حسین رفتاری