دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1399، صفحه 1-182 
معیار جهر و اخفات قرائت نماز از دیدگاه فقیهان شیعه

صفحه 3-26

سیدعلی دلبری؛ سیدمهدی احمدی نیک؛ حسین رفتاری