دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. مشروعیت نیابت در اعتکاف از زنده از منظر فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30513/jwd.2021.1899.1058

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی


2. واکاوی مسأله اختیاری بودن نیت اخلاص و آثار فقهی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30513/jwd.2021.1139.1024

جواد ایروانی


3. تأملی در ادله و فتاوی مفطر بودن رساندن غبار و دود به حلق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30513/jwd.2021.977.1018

سیدابوالقاسم حسینی زیدی؛ م رستمی


4. واکاوی ماهیت فقهی نماز مسافر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30513/jwd.2021.939.1014

عبدالله بهمن پوری؛ نجمه زکی خانی


5. قاعده «نفی عسر و حرج» و تحلیل موارد استناد به آن در فقه عبادات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30513/jwd.2021.936.1013

سیف اله احدی؛ علی محمدیان


6. بررسی حکم استفاده از سرمه توسط شخص محرم از دیدگاه فقهای امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30513/jwd.2021.299.1003

محمد مهدی یزدانی کمرزرد؛ حمید رضا اصدقی


7. نماز قصرِ مقیم در فرض جهل به‌حکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.30513/jwd.2021.3577.1113

صالح منتظری؛ فاطمه توسلی


8. بررسی فقهی اماریت احتلام برای بلوغ زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.30513/jwd.2021.2189.1067

روح الله سیف؛ مهدی آزادپرور


9. بررسی حکم شرعی استفاده از نذری (منذور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.30513/jwd.2021.3282.1102

محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ محمد روحی